До відома громадян: як оформити дозвіл на імміграцію

12.10.2018


Підстави для отримання послуги, дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції,  які необхідно зібрати документи, вартість послуги та пільги,

Підстави для отримання послуги

Дозвіл на імміграцію надається в межах квотиімміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

діячі науки та культури, імміграціяякихвідповідаєінтересамУкраїни;

висококваліфікованіспеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економікиУкраїни;

особи, як здійснили іноземну інвестицію в економікуУкраїни іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисячдоларів США, зареєстровануу порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідомчи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особи, які раніше перебували в громадянствіУкраїни;

батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

особи, як ібезперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала відторгівлі людьми;

особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більшероків.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

одному з подружжя, якщодругий з подружжя, з якимвінперебуває у шлюбіпонад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадянУкраїни;

особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

особам, якімають право на набуттягромадянстваУкраїни за територіальним походженням;

особам, імміграція яких становить державнийінтерес для України;

закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їхдітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Як отримати послугу

 Зібрати необхідні документи;

 Звернутись до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном за місцемпостійногопроживання;

 Особам, якіперебувають в Україні на законнихпідставах - до територіальнихпідрозділів ДМС України за місцемпроживання;

 Подати заяву разом з паспортом та необхідними документами;

 Отриматидозвіл на імміграцію за місцемподачідокументів;

Вартість послуги та пільги

 Вартість послуги, визначена розділом І переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їхнадання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795.

Від сплатими та звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалихвнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи; інвалідиВеликоїВітчизняноївійни та сім’ївоїнів (партизанів), якізагинуличи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

 Особисто за умови законного перебуванняаботимчасовогопроживання в Україні;

 За наявністю поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою;

 За неповнолітніх, недієздатних осіб подають їх законні представники.

Необхіднідокументи

 Заява про надання дозволу на імміграцію (бланки заяв: загальнийвід законного представниканеповнолітньоїабонедієздатної особи);

 Три фотокартки;

 Копія документа щопосвідчує особу та підтверджуєзаконністьперебування на територіїУкраїни;

 Документ про місцепроживання особи за кордоном та в Україні;

 Відомості про склад сім’ї, копіясвідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подаєзаяву, перебуває у шлюбі);

 Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;

 Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутністьсудимості;

 Документи, визначені Законом України "Про імміграцію" відповідно до категоріїіммігрантів.

Термінрозгляду заяви

Не перевищує одного року з дня подання заяви

Результат отриманняпослуги

Дозвіл на імміграцію в Україну

Строк дії документу, що є результатом отриманняпослуги

Дозвіл на імміграціюдійснийпротягом року з дня йоговидачі.

Підстави для відмови у наданніпослуги

Підстави для відмови у наданнідозволу на імміграцію:

особам, засудженим до позбавленняволі  на строк більше одного року за вчиненнядіяння, щовідповідно до законівУкраїнивизнаєтьсязлочином, якщосудимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

особам, які вчинили злочинпроти миру, воєннийзлочинабозлочинпротилюдяності та людства, як їхвизначено в міжнародномуправі, аборозшукуються у зв'язкуізвчиненнямдіяння, щовідповідно до законівУкраїнивизнається тяжким злочином, абоїмповідомлено про підозру у вчиненнікримінальногоправопорушення, досудоверозслідуванняякого не закінчено;

особам, хворим на хронічнийалкоголізм, токсикоманію, наркоманіюабоінфекційнізахворювання, перелікякихвизначеноцентральним органом виконавчоївлади з питаньохорониздоров'я;

особам, які в заявах про наданнядозволу на імміграціюзазначилисвідомонеправдивівідомостічи подали підробленідокументи;

особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територіюУкраїни;

в іншихвипадках, передбачених законами України.

 

 

Цікаве

Відеопроекти

Програма

Газета